Vítejte na internetových stránkách obce Sedliště

Úvodem


Zavítali jste na internetové stránky obce Sedliště, která leží 15 km jihovýchodně od města Jičína.

A co jsme pro Vás zde připravili? Hlavně tu naleznete informace o obci samotné, něco z historie naší obce, samozřejmě fotografie a další drobností a zajímavosti. Občané obce tu naleznou obecní vyhlášky, úřední desku i zápisy z jednání obecního zastupitelstva a další důležité informace o dění v obci.
Volba prezidenta České republiky

I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek dne 12.1.2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 13.1.2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin


Případné II. kolo voleb se bude konat:
v pátek dne 26.1.2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 27.1.2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin


Místem konání volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací síni OÚ Sedliště pro voliče bydlící v obci Sedliště

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve stálém seznamu voličů, bude umožněno hlasování poté, kdy předloží voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.


Každému voliči budou doručeny nejdéle tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s informačním letákem v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti.


datum vyvěšení: 13.11.2017

datum stažení: -
Záměr o prodeji obecního pozemku
Obec Sedliště vyhlašuje záměr o prodeji obecního pozemku parcelní číslo 849/2 o výměře 77 m2 v katastrálním území obce Sedliště.datum vyvěšení: 7.11.2017

datum stažení: -
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území:

datum vyvěšení: 2.11.2017

datum stažení: 17.11.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu PS ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají:

v pátek dne 20.10.2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 21.10.2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin


Místem konání volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací síni OÚ Sedliště pro voliče bydlící v obci Sedliště.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve stálém seznamu voličů, bude umožněno hlasování poté, kdy předloží voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.


Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


datum vyvěšení: 4.10.2017

datum stažení: 23.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy:

datum vyvěšení: 14.9.2017

datum stažení:
Informace o počtu a místu volebních okrsků pro "Volby 2017 do PSP ČR"

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.datum vyvěšení: 4.9.2017

datum stažení:
Stanovení počtu členů okrskové komise pro "Volby 2017 do PSP ČR"

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017datum vyvěšení: 16.8.2017

datum stažení:
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 11.7.2017:

datum vyvěšení: 8.8.2017

datum stažení:
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření bylo schváleno na schůzi obecního zastupitelstva dne 26.6.2017:

datum vyvěšení: 13.7.2017

datum stažení:
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Mariánské zahrady
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření bylo schváleno na schůzi obecního zastupitelstva dne 6.3.2017:

datum vyvěšení: 31.3.2017

datum stažení:
Schválený rozpočet obce Sedliště na rok 2017 a Rozpočtové opatření č. 1
Příslušné dokumenty obce Sedliště si můžete prohlédnout po kliknutí položky:

datum vyvěšení: 31.1.2017

datum stažení:
.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
50723 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí od:
19:00-20:00 hod. (letní čas)

18:00-19:00 hod. (zimní čas)
pozn.: u starosty doma

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800