Vítejte na internetových stránkách obce Sedliště

Úvodem


Zavítali jste na internetové stránky obce Sedliště, která leží 15 km jihovýchodně od města Jičína.

A co jsme pro Vás zde připravili? Hlavně tu naleznete informace o obci samotné, něco z historie naší obce, samozřejmě fotografie a další drobností a zajímavosti. Občané obce tu naleznou obecní vyhlášky, úřední desku i zápisy z jednání obecního zastupitelstva a další důležité informace o dění v obci.
Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR se konají:

v pátek dne 7.10.2016 a v sobotu dne 8.10.2016


datum vyvěšení: 1.8.2016

datum stažení: -
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / Výzva - Víceúčelové hřiště v obci Sedliště

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:

Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se nejedná o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Místo a doba plnění:
Místo plnění je obec Sedliště a je jednoznačně určeno v předané projektové dokumentaci. Předpokládaný termín předání staveniště je v termínu od 10.07.2016, termín předání díla nejpozději do 31.10.2016.

Požadovaný obsah nabídky:
Obsahem nabídky bude nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. K tomuto uvádíme, že obec není plátcem DPH. Nabídková cena bude zpracována jako cena závazná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla.

...

Kompletní výzvu si můžete prohlédnout po kliknutí položky:


datum vyvěšení: 2.6.2016

datum stažení: -
Vysvěcení kapličky sv. Trojice v Mariánské zahradě

Městys Podhradí a spolek Balbineum, z.s. Vás srdečně zvou 22. května na slavnostní vysvěcení nově opravené výklenkové kapličky Sv. Trojice, stojící na velišském hřbetu, na rozcestí nad Šlikovou Vsí.


datum vyvěšení: 16.5.2016

datum stažení: 16.6.2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Mariánské zahrady
Návrh závěrečného účtu za rok 2015 si můžete prohlédnout po kliknutí položky:

datum vyvěšení: 20.5.2016

datum stažení: 5.6.2016
Závěrečný účet obce Sedliště za rok 2015
Závěrečný účet obce Sedliště za rok 2015 si můžete prohlédnout po kliknutí položky.

datum vyvěšení: 14.3.2016

datum stažení:
Aktualizováno: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“), v souladu s § 115a odst. 5 vodního zákona RUŠÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY, které vydal MěÚ Jičín, vodoprávní úřad dne 30.7.2015 pod č.j. MuJc/2015/19847/ZP/Svo podle § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1 vodního zákona.Dokument si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 19.1.2016

datum stažení:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad, s platností od 1.8.2015 do odvolání zakazuje bez náhrady odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích a odběr podzemních vod z domovních studní pro plnění bazénů a zálivku trávníků v celém správním území ORP Jičín.Dokument si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 30.7.2015

datum stažení:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního poskytovatele. Naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny operátory. Jako vlastník a provozovatel největší telekomunikační sítě v zemi jsme tu neustále pro vás i vaše zákazníky.

Dokument si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 13.1.2016

datum stažení:
Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2016

Dokument si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 18.12.2015

datum stažení:
.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
50723 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí od:
19:00-20:00 hod. (letní čas)

18:00-19:00 hod. (zimní čas)
pozn.: u starosty doma

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800