Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název


Sedliště

2. Důvod a způsob založení


První zmínka o obci Sedliště (dále jen obec) se pravděpodobně datuje již do doby vlády Václava II. mezi léta 1290-1295 a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
-pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura


Seznam organizací:
*Hasiči*

4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa


Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
50723 Libáň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
50723 Libáň

4.3 Úřední hodiny


každé pondělí od 19:00-20:00 hod. (letní čas), 18:00-19:00 hod. (zimní čas)

4.4 Telefonní čísla


mobilní telefon: +420 724 179 923

4.5 Adresa internetové stránky


www.sedliste-jc.cz

4.6 Adresa e-podatelny


Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:
- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@sedliste-jc.cz
- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.
Všeobecná pravidla elektronického podání naleznete ZDE.

4.7 Další elektronické adresy


starosta@sedliste-jc.cz

4.8 ID datové schránky


c6na55h

5. Případné platby lze poukázat


Číslo účtu: 1162375379/0800

6. IČ


00578541

7. DIČ


Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty


8.1 Seznamy hlavních dokumentů:


Úřední deska


Vyhlášky a předpisy


8.2 Rozpočet9. Žádosti o informace10. Příjem žádostí a dalších podání11. Opravné prostředky12. Formuláře13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


Řešení životních situací - Portál GOV


14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy


14.2 Vydané právní předpisy15. Úhrady za poskytování informací


15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací16. Licenční smlouvy


16.1 Vzor licenčních smluv


16.2 Výhradní licence


V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další povinně zveřejňované informace:


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:
http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
507 23 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí:
18:00-19:30 hod.

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800